• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1398/01/04 ساعت 19:08

    شاید همواره جنبه‌ای از هر پدیده‌ شوم، یادگیری برای مدیریت بهتر آن پدیده در آینده است؛ #آینده_روشن با همین یادگیری ساخته می‌شود! تغییرات سریع فناوری ترسناک نیست، بلکه اتکاء به تفکر، شیوه‌های مدیریت و ابزارهای قدیمی و از رده خارج، ترسناک است. به سهم خود در #ساخت_آینده شریک شویم/۲