• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/01/03 ساعت 01:55

    در سال ۹۸ و در قدم اول #استارتاپ‌ها به دنبال زنده ماندن هستند آنها در وضعیتی قرار دارند که خود دلیل آن نیستند .بنابراین برنامه اصلی کمک کردن به یکدیگر برای زنده ماندن است.آنها باید هزینه‌ها را کاهش دهند.سازمان‌های دولتی هم باید به عنوان نهادهای تسهیل گر در نقش ناجی کمک کنند