• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1398/01/01 ساعت 10:07

    رونق #تولید_ملی رمز عبور از تحریم‌ها است؛
    اصلاح و شفاف سازی نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام برنامه و بودجه، نظام گمرکی، حذف رانت‌ها، کنترل رویه‌های ضد رقابتی و مقابله با سلطه سرمایه‌های مالی و تجاری بر اقتصاد از لوازم رونق تولید ملی است.