• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1397/12/29 ساعت 10:42

    در برنامه‌های نوروزی امسال شهرداری اصفهان، به #میراث_فرهنگی ناملموس توجه بیشتری شده است. ادبیات نیز از میراث ناملموس است. بر همین اساس، «فصل نوبهار» کلیدواژه تبلیغات شهرداری #اصفهان برگرفته از شعر کمال الدین اسماعیل اصفهانی است. زهی تاریخ دولت، روزگارت/ مبارک باد فصل نوبهارت