• باتصمیم شورای امنیت،سپاه و ناجا مامور جلوگیری از #قاچاق دام درمرز شدند اماوزیر #ارتباطات اخیراگفته بودفناوری کنترل ماهواره‌ای قاچاق درمرز فراهم شده محمد مهاجری با نقداین تصمیم نوشته نیروهای مسلح رادرگیر کار تعقیب بزغاله و گوسفندنکنیداز تهران میتوان رد پای گوسفندها رادر مرز گرفت