• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/12/26 ساعت 09:41

    عکسی بسیار دیده شده از ۹۹٪ ما. «من خودم می‌دونم ما موفق نمی‌شیم». واضح و مبرهن است که شما جزو همان ۱درصد هستید. #Glum