• ٢- ریشه این سوال‌ها چیزی نیست جز نگرانی از معیشت روزمره ریشه این سوال‌ها چیزی نیست جز نگرانی از معیشت روزمره و وضعیت اقتصادی سال ٩٨. زمستان می‌رود و مردم نگرانند. بهار می‌آید و مردم هم امیدوارند و هم نگران.