• ٨- … صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه گذشته میلادی مترادف با رقم ١/٥ میلیون بشکه‌ای درج شده در بودجه سال آینده است.