• #مرجان_شیخ_الاسلام_آل_آقا جوابیه‌ای برای ایسنا فرستاده و طبیعتا تمام اتهامات را رد کرده، اما از کل این نامه یک جمله توجهم‌را جلب کرد: «تمام گردش‌های مالی من طبق قوانین بانکی بوده و اسناد آنها هم موجود است»