• عامل فاجعه #نیوزیلند مثل همه فرزندان #فاشیسم با ژست قهرمانان دادگاه آمد #هرسیون_ترنت استرالیایی باهمان خونسردی که جنایتش رادر #اینترنت اشتراک گذاشت دردادگاه باحرکات انگشت ودستانش کوشید واژگان ونمادهای راست افراطی رادرچشم دوربین ثبت کند تحلیل«زبان بدن»متهم: https://t.me/Khabarha_nazarha/۳۳۸ …