• مهدی جلیلی   arghanon@

    1397/12/25 ساعت 12:30

    ابهام در روند رسیدگی به یک پرونده، قبل از هر چیزی به اعتبار دستگاه قضائی کشورلطمه می‌زند.جبران لطمه به این اعتبار بسیار هزینه دارد.سوال اینجاست، چرا وضعیت #فعالان_محیط_زیست روشن نشده؟
    این سوال تا وقت پاسخ گرفتن،حتما ادامه خواهد داشت و در این فاصله آنچه زایل می‌شود، #منافع_ملی است