• ١٦- …فقط می‌توانم انتظار داشته باشم که تصمیمات غلط برای استفاده از منابع ارزی کشور در این شرایط گرفته نشود که هزینه‌اش عیان می‌شود. مانند آنچه در پخش کردن دلارهای ٤٢٠٠ تومانی رخ داد.