• ١١- .. و در سال ٢٠٢٠، بیش از ١٣ میلیون بشکه در روز نفت تولید خواهند کرد. حتی پیش‌بینی شده است که صادرات نفت امریکا در سال ٢٠٢٤ به سطح صادرات نفت عربستان و روسیه برسد. یعنی بیش از ٨ میلیون بشکه در روز. این بشکه‌ها آن روز بازار می‌خواهد …