• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/25 ساعت 15:25

    خبر مهم برای متقاضیان دریافت #تسهیلات #مسکن

    محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن گفت:
    اگر متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن، #فیش_حقوقی یا حکم کارگزینی ارائه کنند، نیازی به معرفی #ضامن برای دریافت تسهیلات ندارند.