• ٤- … و غیر آن متغیر گرفته‌اند. (در این مطلب صرفا درآمد‌های بودجه بررسی شده است و سایر درآمدهای بودجه موضوع این یادداشت نیست. بودجه‌ای که اتفاقا سعی شده است وابستگی کمی به نفت داشته باشد.)