• «نفت و سال بعد» این، عنوان مطلبم در روزنامه اعتماد روز شنبه است. در رشته توییتی زیر بخوانید. ١- چند روز مانده به #نوروز، کمتر پیش آمده در جمعی باشم و مخاطب این سوال نباشم که سال آینده چقدر می‌توانیم #نفت بفروشیم و چه میزان از درآمدهای نفتی‌مان محقق می‌شود؟