• ١٢- …برخی تنش‌ها و تحریم‌ها در کشورهای صادرکننده نفت را به آماده‌سازی بازار نفت برای ورود نفت امریکا در سال‌های آینده تحلیل می‌کنند.