• حمله تروریستی نیوزیلند و کشتار انسان‌ها صرفا به دلیل داشتن یک دین یا مذهب، یکی از نتایج تبلیغ و ترویج نژادپرستی و کلیشه سازی و پیش داوری در رسانه‌ها، ابزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی است

    #نیوزیلند
    #NewZealand