• حمیده حبیبی   hamidehabibi@

    1397/12/24 ساعت 00:43

    چی شد که از تبلیغ استارتاپی شوید و به کشور برگردید به اینجا رسیدیم؟ البته مثل اینکه وزارت کار از استارتاپ بازی کنار کشیده