• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1397/12/24 ساعت 01:53

    ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به تعداد زیادی آبخوری (آب شرب تصفیه شده) مجهز است و هبچگونه نیازی به آوردن بطری آب معدنی و … نیست.