• به عرضه نفت مناطقی که کشورهایشان عضو اوپک نیستند دقت کنید. آنچه در ٢٠١٨ عرضه کرده‌اند ى پیش بینی‌ها برای سال ٢٠١٩. نکات جالبی دارد.