• محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

    1397/12/24 ساعت 16:38

    مدعیان دروغین حقوق بشر براى جان مسلمانان هیچ ارزشى قائل نمى شوند و از کنار حمله تروریستى به دو مسجد در #نیوزیلند به سادگى عبور مى کنند،آن وقت چه تضمینى مى دهید که با تصویب پالرمو و fatf و Cft و … امنیت کشور اسلامى ایران را به خطر نیندازند؟!!!
    #NewZealandMosqueShooting