• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/24 ساعت 11:40

    برپایه آنچه در کتاب‌های فقهی آمده است، برخی از احکام قماربازی به شرح زیر است: خوردن غذایی که از راه قمار به دست آمده است، حرام است. شهادت قمارباز پذیرفته نمی‌شود. یادگیری قماربازی حرام است. مالی که راه قمار به دست آمده است، مشروع نیست و باید به صاحبش بازگردانده شود.