• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1397/12/24 ساعت 22:19

    حادثه‌ای شرم اور در نیوزلند و کشته شدن ٤٩ انسان بیگناه و نمازگزار! به راستی چرا در جهان امروز دیدگاه‌های برتری نژادی و قومی در حال اوج گرفتن است؟ چنین خبری در کشوری که به ارامش و سکوت عادت دارد بسیار «شوکه» کننده بود! #RIP #NewZealandMosqueShooting #NewZealand