• دبیرخانه اوپک چند ساعت پیش تولید نفت کشورهای عضوش درماه فوریه رابه نقل از منابع ثانویه بازار نفت منتشر کرد. تولید کشورهای عضو در فوریه با ٢٢١هزار بشکه در روز کاهش به روزانه ٣٠میلیون و ٥٤٩هزار بشکه در روز رسیده است.تولید نفت ایران:با ١٢هزار بشکه کاهش، روزانه: ٢میلیون و٧٤٣هزار بشکه