• محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

    1397/12/24 ساعت 16:19

    بس که خون دل مظلوم چکید از هرسو
    اشک شرم است که جارى شده در باران‌ها

    حمله تروریستى از نظر رسانه کذابBBC و مدعیان دروغین حقوق بشر تنها زمانى معنا خواهد داشت که کشته شده‌ها غیر مسلمان باشند اما به عنوان مثال در مورد مسلمانان مظلوم #نیوزیلند قضیه فرق دارد.
    #NewZealandMosqueShooting