• ابراهیم نکو   neko_ir@

    1397/12/24 ساعت 20:39

    چه بسا حیوانات درنده‌ی انسان نما بدنبال عدم واکنش قابل قبول حاکمان کشورهای غربی و نیز مسلمانان؛ هرچند گاهی همچنان دست به اعمال جنون آمیز دیگری بزنند.
    #NewZealand
    #NewZealandShooting