• محمد کمالی   mKamali@

    1397/12/24 ساعت 07:12

    در جلسه انجمن #جامعه_شناسی، باقی ماندن #تبعیض درابعاد مختلف، وجود نگرش‌های منفی، برداشت متفاوت از پدیده #معلولیت و #توانبخشی، نامشخص بودن تفکیک وظایف سازمان‌های ارائه دهنده خدمات وجوان بودن مبارزات حقوقی سازمان‌های غیردولتی را از مهمترین مسایل اجتماعی افراد دارای معلولیت برشمردم.