• مجید بامری   m_bameri1@

    1397/12/24 ساعت 09:15

    یک تروریست مسیحی باحمله به مسجدی در #نیوزیلند گروهی ازمسلمانان راکه درحال عبادت بودندبه شهادت رساند؛
    اساس تشکیل تکفیرازغرب است هدف اول وآخر غرب هم ضربه زدن به اسلام است،بعضی جاهامستقیم خودشان ضربه می‌زنندبعضی جاهاهم سگ‌های دست آموز خودراجلو میندازن.
    #NewZealandMosqueShooting