• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/12/23 ساعت 00:46

    این بالن‌ها کاربردهای مختلف نظامی و غیرنظامی دارند سپاه، نسخه‌های نظامی‌اش را مدتها پیش ساخته و مدلهای غیرنظامی اعم از هواشناسی، ارائه خدمات اینترنتی و مخابراتی و … نیز توسط نهادهای مختلف ساخته شده است استفاده از این بالن‌ها در کاربردهایی که عرض شد، امری مرسوم در جهان است