• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/23 ساعت 23:56

    «وصف‌العیش نصف‌العیش است» مگرنه؟ بیاییم از آرزوهایمان برای سال سخت آینده بنویسیم! خودم؟ بتوانم برای حداقل هفت هشت نفر شغل‌هایی محترم با درآمد کافی پیدا کنم!