• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/12/22 ساعت 07:51

    ماجرای #مرجان_شیخ_الاسلام_آل_آقا اینقدر قطبی شده که هراظهارنظری براحتی برچسب می‌خورد فقط خواستم یادآوری کنم اگر میخواهید،بااستفاده ازاین ماجرا،درباره خودتان خالی ببندید حواس‌تان باشد که درفضای کوچک مطبوعات همه همدیگر را می‌شناسند،اگربقیه واکنشی نشان نمی‌دهند،دلیل برندیدنشان نیست!