• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1397/12/22 ساعت 21:13

    گاهی باید قدم برداشت، با عدم قطعیت، به‌سوی آینده‌ای که از پیش نمی‌دانیم چگونه خواهد بود.