• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/22 ساعت 13:51

    یک تعبیری هم هست - که نمی‌دانم شنیده‌ای یا نه- به اسم «محسود». یعنی کسی که چون آهن‌ربا حسادت دیگران را به سوی خودش جذب می‌کند. مثل این عادل خودساخته و خوش‌تیپ و خوش‌سخن و باسواد و متواضع. که خب! تازه به دوران رسیده‌هایی که تنها هنرشان استظهار به یک حکم اداری است را حسود می‌کند!