• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/21 ساعت 11:09

    آیا می‌دانستید ایران و عراق هنوز پیمان مودت امضا نکرده‌ و در موقعیت آتش‌بس (نه جنگ و نه صلح) هستند؟ و جای بسیاری از میله‌های مرزی مشخص نیست؟ و قرارداد۱۹۷۱ که برای کشتیرانی ایران در اروندرود اکنون اعتبار ندارد؟ در پس این رفت و آمدها کاش کاری برای این گدازه‌های زیر خاکستر می‌شد