• نسل بعدی از فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر خواهد کرد #توسعه شبکه اینترنت روستایی #دولت الکترونیک و همراه #شبکه ملی اطلاعات و #نشست‌های نقد و اندیشه و … به بار نشسته است.