• میانگین مصرف بنزین در ٣٥٥روز گذشته ٨٨ میلیون لیتر در روز بود. یعنی روزانه حدود ٤٣ میلیون دلار. با این حساب، ارزش بنزین مصرفی کشور از ابتدای سال تاکنون (با قیمت نفت ٦٦دلار فعلی) حدود ١٥میلیارد دلار بوده است. اوج مصرف بنزین در یکی از روزهای تابستان بود که تا ١٢٠میلیون لیتر رفت …/١