• …در روزهای گذشته، مصرف بنزین کشور به مرز ١٠٠میلیون لیتر در روز نزدیک شده است. با توجه به افزایش نرخ ارز و تغییر مقاصد مسافرت نوروزی خارجی به داخل کشور، پیش بینی می‌شود مصرف بنزین در یک روز نوروزی رکود ١٢٠میلیون لیتری تابستان را جابجا کرده و رکورد روزانه جدیدی ثبت کند./٢