• وقتی از فیلم‌های جشنواره که گل سینمای ایران به سختی ۱۰تاش قابل تحمل؛ چرا باید تلویزیون آنتن رو حروم کنه؟ اصلا مگه به لحاظ کمی، تولیدات یک سال سینمای ایران توان تامین باکس سینمایی شبکه‌هارو دارن؟ تیغ‌وترمه پخش کنن؟!