• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/12/19 ساعت 19:12

    واکنش رضا امیرخانی این این حکم: کتاب را به حکم قاضی نمی‌خوانند؛ کتابی درست خوانده می‌شود که مخاطب، خود، آن را انتخاب کند …به‌تر است پیش از آن، از مولفان برای این کار اجازه بگیرند … فراموش نکنیم که با انتشار این سیاهه‌ی کتب، مشکلی خواهیم داشت مثل مشکل سیاهه‌ی شهرهای محل تبعید!