• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/19 ساعت 16:12

    این روزها هم محاکمه بعضی ازکاسبان/دورزنندگان تحریم درحال برگزاری است هم بعضی از بدهکاران قلدر بانکی؛ این جای خوشوقتی دارد اما از دو نکته نباید غافل شد: یکی روابطی که پشت این متهمان به آنها گرم بوده و شاید هنوز باشد، دیگری فرآیندهایی که زمینه ساز این مناسبات بوده وشاید هنوز باشد.