• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/12/19 ساعت 21:03

    اقدام باشگاه #استقلال در بلیت فروشی کاغذی بازی #العین تخلف بزرگیه که قطعا خسارت سنگینی ببار میاره
    طبق قراراداد رسمی،بلیت فروشی با اسپانسره وخوب یابد این قرارداد روامضا کردن وباید بهش پایبند باشن
    چرامدیران استقلال شفاف به هوادار نمیگویند بیشتر ازمبلغ قراداد ازاسپانسرپول گرفتن؟