• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/19 ساعت 21:15

    چه متنِ درخشانی … «این آقا و همسرش در زندان بودند که سیمان در سانتریفیوژ ریختیم و با »جان کری« (‌که ذوق مرگ شده بودیم دامادش هم ایرانی است)، قهوه خوردیم و بعد در خیابان‌ها، پایکوبان به استقبال امیرکبیر تقلبی‌مان رفتیم»