• سوال: یعنی می‌گویید افزایش قیمت نفت جهانی نتیجه تلاش دولت شما بوده است؟! محمود احمدی نژاد: "بله، حتما همینطور است. در ٤٠ سال بعد از انقلاب جهش شدید قیمت نفت تنها در دولت ما اتفاق افتاده است. قبل از دولت ما قیمت پایین بوده و بعد از دولت ما هم قیمت پایین آمده است …/١