• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1397/12/19 ساعت 08:01

    کسی طرحی نداره که اردوگاه برای #کارآفرین‌ها درست کنن و ببرن مثلا ببندن به تخت!ترکشون بدن! این یه ذره سم اعتیاد به #امید هم که تو وجودشون مونده ازتنشون خارج بشه! کلا مملکت کارش یه سره بشه! انقدر مدیران در #دولت و #حاکمیت توزحمت نیفتن! طرح جمع‌آوری #کارآفرینان خیابانی چی! نداریم!؟