• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/12/18 ساعت 12:43

    ناهید خداکرمی از رهبری خواسته که با حکم حکومتی مانع اجرای مصوبه شورا مبنی بر صدور مجوز ساخت در ۶۲باغ شود. محسن هاشمی هم گفته اگر کسی اعتراض دارد به دستگاه قضا شکایت کند.
    اگر مردم می‌خواستند دست به دامان حکم حکومتی و دستگاه قضایی شوند چرا باید به شما رای می‌دادند؟
    #برج_باغ