• علیرضا رحیمی   a_rahimi_mp@

    1397/12/18 ساعت 20:22

    سفر دکتر #ظریف به عراق برای تدارک سفر رسمی #رئیس_جمهوری کشورمان نشانه مثبتی(هرچند اولیه)، در بازگرداندن نقش وزارت امور خارجه به جایگاه واقعی آن در #سیاست_خارجی تلقی میشود. پیش ازاین بارها چنین پیش سفرهایی، توسط مقاماتی غیراز وزیر امور خارجه انجام میشد که مداخله خاموش بشمار میرفت.