• هند در رایزنی است تا معافیت واردات روزانه ٣٠٠هزار بشکه از ایران را تمدید کند.؛ India wants to keep buying Iranian #oil at its current level of about ۳۰۰,۰۰۰(bpd), as it negotiates with the Washington about extending a sanctions waiver past early May.