• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/12/16 ساعت 15:38

    امیرحسن چهلتن نویسنده ایرانی با فرانک اشتاین‌مایر رییس جمهور آلمان دیدار کرد چهلتن گفته در این دیدار درباره ادبیات و فرهنگ گفت‌وگو کرده‌اند