• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/12/16 ساعت 23:47

    بدتر از ستون پنجم، مدیران و مسئولانی هستند که با ضعف و سستی خود و تصمیماتی که به موقع نمی‌گیرند، نوعی همنوایی در رفتار به آن‌ها نشان می‌دهند که نتیجه آن به کام آنهاست
    #خیانت